ANBI diaconie ANBI diaconie
  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde kerk ’t Zandt - Godlinze
Telefoonnummer (facultatief): 0596 581306
RSIN/Fiscaal nummer:  
Website adres: www.gktzandtgodlinze.nl
E-mail: Geen eigen emailadres
Adres: College van diakanen
P/a Biewengalaan 4
Postcode: 9914 TD
Plaats: Zeerijp
   
   
   
De Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk om in algemene zin “om te zien naar hen, die geen helper hebben”. Het college van diakanen steunt onze naasten zowel dichtbij als veraf. Met middelen die de gemeente ons geeft, met collecten en giften worden allerlei projecten ondersteunt in de eigen regio, eigen land maar ook elders in de wereld. Onder giften kunnen ook worden verstaan goederen van stoffelijke aard, zoals het inzamelen van houdbare producten ten behoeve van de voedselbank in de eigen regio.
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde kerk ’t Zandt - Godlinze.
 
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
 
C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Aanvullend vindt u hier het beleidsplan 2017-2021 toegespitst op onze gemeente.
 
E. Beloningsbeleid.
Bij onze gemeente zijn geen diakonale medewerkers aanwezig
 
De leden van het college van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2024 2023 2022

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  € 5  € 5  € 2
Bijdragen van leden en anderen  € 1.250  € 963  € 1.233
Door te zenden collecten en giften  € 3.500  € 5.130  € 4.788
Totaal baten  € 4.755  € 6.098  € 6.022

LASTEN
 
Verplichtingen/ bijdragen aan andere organen  € 275  € 136  € 265
Rentelasten/ bankkosten  € 125  € 228  € 119
Diaconaal werk plaatselijk  € 350  € 255  € 197
Diaconaal werk regionaal/landelijk  € 500  € 164  € 461
Diaconaal werk wereldwijd  € 755  € 510  € 540
Afdrachten door te zenden collecten en giften  € 3.500  € 5.556  € 5.182
Totaal lasten  € 5.505  € 6.848  € 6.764
 
Resultaat (baten - lasten)  - € 750 - € 750 - € 742
Onttrekking bestemmingsreserves  € 750  € 0  € 0
Resultaat naar Algemene reserve  € 0 - € 750 - € 742

Algemene toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt een bijdrage gevraagd voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren, middels periodieke collecten.
Onze diaconie bezit uitsluitend geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Er wordt niets van de ontvangen inkomsten besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug