Erediensten Erediensten
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Commissie Erediensten
 • Bijzondere diensten
 • Preekvoorziening
 • Evangelisatie
 • Zending
 • Koster
 • Organist
 • Beamerteam
 • Geluid/opname
 • Bloemen
 • Kinderoppas
 • Liturgie/kopieerwerk/kalligraferen
Commissie erediensten
 
De commissie erediensten heeft als taak: ondersteuning verlenen bij de erediensten.
Organisatie van een aantal bijzondere diensten:
• Startzondag (met introductie van het jaarthema)
• ‘de Paascyclus’ en het kopen van de paaskaars
• De Pinksterdienst
• De Bijbelzondag
• De Kerstdienst (het verzorgen van de kerstboom en het aankleden van de kerk)
• Invulling van de diensten: stimuleren en begeleiden van gemeenteleden om in de diensten hun gaven en talenten tot hun recht te laten komen.
Samenstelling: vier gemeenteleden en kerkelijk werker, waarbij er gestreefd wordt naar een goede afspiegeling van de gemeente. De commissie benoemt vanuit haar midden een voorzitter en een secretaris. De zittingsduur van de leden is 4 jaar. In bijzondere situaties is verlenging met een periode van 1-4 jaar mogelijk.
 
Bijzondere diensten
 
Viering Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 4 à 5 keer per jaar gehouden.
Biddag, Dankdag en gemeenteavond
Biddag vindt jaarlijks plaats op de 2e woensdag van maart. Dankdag vindt plaats op de 1e woensdag van november. Na zowel biddag als dankdag  kan er een gemeenteavond gehouden worden.
Belijdenis
De belijdenisdienst wordt meestal gehouden op eerste Paasdag of op een ander tijdstip, dit gaat in samenspraak met de betrokkenen.
Huwelijk, doop, overlijden
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de kerkelijk werker of de scriba.
Bevestiging ambtsdragers
De bevestiging vindt zo mogelijk plaats op de 1e zondag na Pasen.
Jeugddienst
Een aantal keren per jaar worden er jeugd– en familiediensten gehouden.
Startzondag
Jaarlijks wordt er aan het begin van het seizoen de startzondag georganiseerd.
Laatste zondag kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nabestaanden zijn van harte welkom in deze dienst.
 
Preekvoorziening
 
De preekvoorziener is verantwoordelijk voor het maken van het preekrooster. In overleg met het moderamen worden de speciale diensten ingevuld, zoals jeugddiensten, Viering van het Heilig Avondmaal, Startdienst etc. Zij benadert in februari/maart predikanten of kerkelijk werkers om een afspraak te maken voor het komende jaar, om bij ons voor te gaan. ’s Maandags voorafgaande aan de zondag wordt de voorganger gemaild. Hij/zij ontvangt dan de orde van dienst  met het verzoek de liturgie toe te sturen. Deze wordt dan doorgestuurd naar het beamerteam, de kosters, de organist en de scriba. Mocht een voorganger verhinderd zijn, dan zal er zo snel mogelijk een vervanger worden benaderd.
 
Evangelisatie

De Evangelisatiecommissie houdt zich vooral bezig met het  organiseren van diensten in 't Zandt- en in Godlinze, waarin het woord van God centraal staat. Het verspreiden van het evangelie is een opdracht die door Jezus zelf is gegeven, en wij mogen dit met toewijding en plezier vervullen. Meestal worden er zangkoren of een gospelkoor uitgenodigd om aan deze diensten mee te werken, dit kan ook dienstvullend zijn. Voor de planning wordt er overleg gepleegd met de commissie erediensten. Ook het rondbrengen van de Elisabethbode is een taak van de Evangelisatiecommissie.is een taak van de Evangelisatiecommissie. Als financieel project heeft de Evangelisatiecommissie bij World Vision een adoptiekind in Miraj (India).
 
Zending
 
De zending is binnen onze gemeente ondergebracht bij het college van diakenen. Wij richten ons binnen onze gemeente op het inzamelen van middelen om het evangelie van Jezus Christus zichtbaar te maken in de mondiale samenleving. Dit kan zowel dichtbij zijn als veraf. Hoe brengen wij onze boodschap goed over? Dat willen wij doen door duidelijke taal te spreken. Dit kan in de eigen eredienst, door middel van contacten binnen de eigen gemeente en contacten buiten de gemeente. Deze contacten verlopen veelal middels het ondersteunen van acties van Kerk in Actie. Kerk in Actie verbindt plaatselijke gemeenten, kerken en andere partners  om  mensen wereldwijd hoop te geven, barmhartigheid te bieden om hun tot hun recht te laten komen en de blijde boodschap van Jezus Christus met ze te delen! Dit biedt hoop en troost en kan zo veranderingen te weeg brengen. Dit is mooi samengevat in onderstaand lied, welke speciaal voor Kerk in Actie is geschreven, op de mooie wijs van La Paz del Señor z.
 
Wij delen ver weg
We delen dichtbij
Eén kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt
 
Koster
 
We hebben twee kosters die om de beurt dienst hebben.
 
Organist
 
We hebben een eigen organist, zo nu en dan begeleidt een andere organist de eredienst.
 
Bloemen
 
Elke zondag staan er bloemen in de kerk, deze worden bezorgd bij een gemeentelid of een dorpsgenoot.
 
Beamerteam
 
Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. De liederen voor de dienst, de schriftlezingen en de collectes worden standaard geprojecteerd, net als liederen die niet in het liedboek staan. Bij speciale diensten volgen we soms de volledige liturgie via de beamer. Een vast team verzorgt de presentaties en een aantal gemeenteleden bedient bij toerbeurt de beamer. Is er een lied dat u graag eens zou willen zingen, dan kunt u/kun jij dat doorgeven door de titel (de bundel + het nummer van het lied) te mailen naar beamertzandtgodlinze@gmail.com  of door achter in de kerk een briefje in het daarvoor bestemde bakje te doen.
 
Geluid / opname
 
Vanaf 2016 worden alle diensten volledig opgenomen, u kunt deze diensten terug luisteren onder Kerkdienst gemist. Mocht u een dienst willen terug luisteren die niet meer op de website staat, dan kunt u dit aan Stefan Windt (info@swindt-reclame.nl) doorgeven. Bij bijzondere diensten zoals trouw, doop, geboorte, of rouwdienst wordt altijd een cd gebrand.
 
Kinderoppas

Regelmatig is er oppas voor de jongste kinderen. Zij worden dan opgevangen in de blauwe zaal door twee vrijwilligers die de kinderen bezighouden. Er is ongeveer twee keer per maand oppasdienst en tijdens de feestdagen, de viering van het Heilig Avondmaal en bij andere (bijzondere) diensten. Wanneer er oppasdienst is kunt u lezen op de site en in het kerkblad. U kunt, zonder dit vooraf te melden uw
kind(-eren) naar de oppas brengen. 

 
Liturgie/kopieerwerk/kalligraferen
 
Bij bijzondere diensten, als trouw- en rouwdiensten wordt er een liturgie gemaakt. Doop- en belijdeniskaarten en inlegvellen in trouwbijbels worden gekalligrafeerd.
 
terug