woensdag 13 maart 2024 om 19:00

Biddag
Voorganger(s): Dhr. E. Leune, Benthuizen
Ouderling(en): : A. Bos. Diaken: C. Feitsma. Koster: J. Beukema. 1e collecte: Werelddiaconaat IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Hospice de Schutse IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug