Kerkenraad Kerkenraad
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen: 
  • Kerkenraad
  • Moderamen
  • Diaconie
  • Pastoraat
  • Consulent
Kerkenraad
 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid in de kerk en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Zij draagt zorg voor de wekelijkse vieringen, voor pastoraat en diaconaat, voor jeugdwerk en voor vorming en toerusting van de gemeente. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Bij belangrijke zaken neemt de kerkenraad pas een besluit nadat de gemeente is gehoord. De kerkenraad bestaat uit de diaken-voorzitter, ouderling-scriba, wijkouderlingen, jeugdouderling, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Zij worden benoemd door de gemeente voor een periode van 4 jaar. De kerkenraad vindt het belangrijk dat er een goed contact is met de gemeente, daarom organiseert zij regelmatig gemeenteavonden. Zij legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente  door middel van een jaarverslag, wat op een gemeenteavond besproken wordt. De kerkenraad vergadert 7 keer per jaar en zo nodig vaker. De kerkenraad onderhoud contact met de commissies die binnen de kerk actief zijn. De vergaderingen worden voorbereidt door het moderamen, het dagelijks bestuur. Contactgegevens
 
Moderamen
 
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Zij draagt zorg voor de agenda van de kerkenraad en zorgt dat de onderwerpen op het juiste tijdstip worden besproken en dat de kerkenraadsleden worden geïnformeerd. Zij krijgt voor bepaalde zaken mandaat om dit uit te voeren. Het moderamen bestaat uit de diaken-voorzitter, ouderling-scriba en nog een kerkenraadslid. Contactgegevens
 
Diaconie
 
Het college van diakenen van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze bestaat uit 4 personen. Te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid. Het  college vervult haar diaconale roeping in de kerk om in algemene zin “om te zien naar hen, die geen helper hebben”. Het college van diakenen steunt onze naasten zowel dichtbij als veraf. Met middelen die de gemeente ons geeft, met collecten en giften worden allerlei projecten ondersteunt in de eigen regio, eigen land maar ook elders in de wereld. Onder giften kunnen ook worden verstaan goederen van stoffelijke aard, zoals het inzamelen van houdbare producten ten behoeve van de voedselbank in de eigen regio. Contactgegevens
 
Pastoraat
 
De wijkouderlingen dragen zorg voor het pastoraat, omzien naar elkaar. Hierin worden zij bijgestaan door wijkdames. Twee keer per jaar vergaderen de wijkouderlingen zonder de overige kerkenraadsleden. Dit wordt de smalle kerkenraad genoemd. Aan de orde zijn dan zaken aangaande het pastoraat en het organiseren van de groothuisbezoeken. Zij kiezen een onderwerp, waarover gemeenteleden met elkaar in gesprek kunnen gaan, onder leiding van een ouderling.
De jeugdouderling draagt zorg voor het jeugd- en jongerenpastoraat en heeft zitting in de jeugdraad.
Ouderlingen zien ook toe op de juiste verkondiging van het Woord. 
terug