Visie en beleid Visie en beleid

Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Link naar beleidsplan
  • Logo met uitleg
  • Visie
  • Plannen komende jaren
 
Link naar beleidplan
Beleidsplan

Logo met uitlegMet de fusie van de kerken van ’t Zandt en Godlinze is er ook een gemeenschappelijk logo ontworpen. Om het logo wat beter te begrijpen volgt nu een korte uitleg. In het logo zien we beide kerken van ’t Zandt en Godlinze, ze vertonen in de buitenvorm veel gelijkenis, de vorm van de ramen laat de echte identiteit zien.
Het kruis staat in het midden en verbindt de beide kerken met elkaar. Het is een leeg kruis, omdat de nadruk gelegd wordt op de wederopstanding van Christus. We geloven in een levende God die ons tot een licht is, vandaar ook de zon op de achtergrond, die beide kerken rijkelijk verlicht. In het logo schijnt het licht binnen de kaders van een driehoek. De driehoek staat voor de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Binnen de driehoek is het licht, maar daarbuiten is het donker. Dat zien we aan de kerkgedeeltes die buiten de driehoek vallen. Dat betekent dat een leven zonder die Drie-eenheid een leven in duisternis is. En toch zien we buiten de driehoek ook lichtstralen, omdat God daar ook wil zijn. Als we de ramen van de beide kerken bekijken, zien we binnen licht branden, dat wil zeggen dat ook wij zelf dat licht naar buiten uit moeten stralen. Dan zien we vervolgens het eerste en het laatste teken uit het Griekse alfabet: de alfa en de omega. Het begin en het einde zoals God zich zelf noemt in het boek Openbaringen. De tekens staan gegrift in de hoekstenen van beide kerken. Tenslotte staan beide kerken op de bijbel, die het fundament is van onze kerk.
 
Visie
 
De gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze is geworden tot een (h)echte kleine plattelands gemeente, waarin de problemen die bij een kleine gemeente horen steeds meer zichtbaar worden. Ondanks het kleiner worden bestaat binnen de gemeente toch de sterke wens om zelfstandig te blijven. We denken dat “het opgaan in een groter geheel” de betrokkenheid doet afnemen.
 
Wij zijn een belijdende kerk die de Bijbel heeft als grondslag voor haar handelen. Hierbij staat de eredienst centraal. In de woordverkondiging horen wij Gods liefde en de verlossing door Jezus Christus, zijn Zoon.
 
Wij zijn een actieve gemeente met betrokken gemeenteleden, wat ons tot een levendige gemeente maakt. Omzien naar elkaar  vinden we belangrijk en willen we uitstralen door elke zondag een bloemengroet te bezorgen bij een gemeentelid of dorpsgenoot.
Ook tijdens de maandelijkse koffiemomenten, na afloop van de kerkdienst is er tijd voor ontmoeting.
Voor de kleinsten in onze gemeente is er 2 keer in de maand, maar zeker bij bijzondere diensten oppas aanwezig, zodat ook de jonge ouders in de gelegenheid worden gesteld om de kerkdiensten te bezoeken.
We zijn blij dat we een kerkelijk werker hebben die ons ondersteund en zeker een belangrijke spil is in onze gemeente.
 
We willen als kerk in onze dorpen graag zichtbaar zijn ook voor onze niet gemeenteleden.
We zijn aanwezig op de jaarmarkt en bij het dorpsfeest. Elk jaar organiseren we gezamenlijk met het dorp een actie voor de voedselbank en afgelopen jaar ook een gezamenlijke kerstspel. Er wordt regelmatig door middel van een bloemengroet of een kaartje meegeleefd met niet-gemeenteleden. 
 
Plannen komende jaren

Waar we de komende jaren aan willen werken:

 
De groep 20-50-ers meer bij de kerk betrekken.
 
Instant houden van de gemeente, waaronder ook financieel beheer. Want door teruglopend ledenaantal lopen ook de vaste vrijwillige bijdragen terug en zullen we zullen we onroerend goed moeten afstoten.
 
Structuren: Om niet de vrijwilligers te veel te belasten, is het belangrijk te kijken of er misschien activiteiten kunnen worden samengevoegd en of de vergaderfrequentie kan worden teruggebracht.
 

terug